Gebruiksvoorwaarden

De website “logic-immo-nieuwbouw.be” biedt op internet reclameruimte voor vastgoedmakelaars die onroerende goederen wensen te verkopen of te verhuren en voor particulieren die op zoek zijn naar een onroerend goed om te kopen of te huren.

 

Om toegang te krijgen tot de site https://www.logic-immo-nieuwbouw.be (hierna te noemen “logic-immo.be”) en deze te raadplegen en gebruiken, moeten de onderhavige Algemene voorwaarden voor Gebruik van “logic-immo-nieuwbouw.be” aanvaard worden.

 

1. Uitgever van de site

 

De uitgever van de site “logic-immo-nieuwbouw.be” is de Naamloze Vennootschap Concept Multimedia Belgium:

 

Concept Multimedia Belgium, N.V. met een kapitaal van 80.573 euro, met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek, Frankenstraat 79, geregistreerd onder het ondernemingsnummer BE 0451.728.010.

 

De publiciteitschef van de site “logic-immo-nieuwbouw.be” is de heer Jean Libbrecht.

 

De site “logic-immo-nieuwbouw.be” is ondergebracht bij OVH - te Roubais (Frankrijk). Het telefoonnummer van de uitgever is: +32 (0) 2.340.70.70. Het intracommunautaire BTW-nummer is: BE.0451.728.010
Het e-mailadres is: klantendienst@logic-immo.be.

 

2. Toegang tot het “beroepsgedeelte” van de site “logic-immo-nieuwbouw.be”

 

2.1. Toegang

 

Het beroepsgedeelte van de site “logic-immo-nieuwbouw.be” is voorbehouden aan adverteerders die klant zijn bij “logic-immo-nieuwbouw.be”. Om toegang te verkrijgen tot de services van de site “logic-immo-nieuwbouw.be” moet de klant op de hiervoor bestemde plaats zijn gebruikersidentificatie en zijn wachtwoord intikken, onder de voorwaarden zoals hieronder in artikel 2.2 beschreven staat. De gebruiker van het beroepsgedeelte moet er zelf op letten dat zijn gebruikersidentificatie en zijn wachtwoord geheim blijven. Hij is verantwoordelijk voor de toegang, de raadpleging en het gebruik van zijn gebruikersidentificatie en zijn wachtwoord en voor de gevolgen ervan voor hemzelf of voor anderen, onverminderd artikel 504 quater, 550 bis en 550 ter van het [Belgische] Wetboek van Strafrecht.

 

2.2. De beschikbare services

 

Met het extranet van de klant kan elke klant:

• toegang krijgen tot de statistieken die weergeven hoe vaak zijn op “logic-immo.be” online gezette advertenties geraadpleegd zijn,

• zijn aanbiedingen persoonlijk online zetten en deze direct, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, updaten.M

 

Voor het verkrijgen van algehele informatie over forfaitaire prijzen en aanvullende services, of voor andere vragen, kan contact opgenomen worden met de commerciële dienst op het volgende adres: vlaanderen @logicimmo.be.3. Intellectuele eigendom

 

3.1. Auteursrechten en naburige rechten

 

Alle elementen waaruit de site “logic-immo-nieuwbouw.be” bestaat (teksten, grafische beelden, software, foto’s, afbeeldingen, geluid, plattegronden, namen, logo’s, merken, verschillende mogelijk te beschermen creaties en werken, databases, enz.) alsmede de site zelf vallen onder de Belgische en internationale wetten aangaande de auteursrechten en de aan het auteursrecht naburige rechten. Deze elementen zijn de exclusieve eigendom van Concept Multimedia Belgium, uitgezonderd de elementen die buiten “logic-immo-nieuwbouw.be” tot stand gebracht zijn door mensen die hun auteursrechten of naburige rechten niet hebben overgedragen.

 

Artikel 1 van de [Belgische] wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

 

“§ 1. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm dan ook te reproduceren of te laten reproduceren. Dat recht omvat onder meer het exclusieve recht om toestemming te geven tot het bewerken of het vertalen van het werk. Dat recht omvat ook het exclusieve recht om toestemming te geven tot het verhuren of het uitlenen van het werk. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het werk volgens ongeacht welk procedé aan het publiek mede te delen”.

 

Artikel 22

 

“§ 1. Wanneer het werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen: 1° de reproductie en de mededeling aan het publiek, met het oog op informatie, van korte fragmenten uit werken of van integrale werken van beeldende kunst in een verslag dat over actuele gebeurtenissen wordt uitgebracht; 2° de reproductie en de mededeling aan het publiek van een werk tentoongesteld in een voor het publiek toegankelijke plaats, wanneer het doel van de reproductie of van de mededeling aan het publiek niet het werk zelf is; 3° de kosteloze privémededeling in familiekring; […] 5° de reproductie van geluidswerken en audiovisuele werken, die in familiekring geschiedt en alleen daarvoor bestemd is; 6° een karikatuur, een parodie of een pastiche, rekening houdend met de eerlijke gebruiken; 7° de kosteloze uitvoering van een werk tijdens een publiek examen, wanneer het doel van de uitvoering niet het werk zelf is maar het beoordelen van de uitvoerder of de uitvoerders van het werk met het oog op het verlenen van een kwalificatiegetuigschrift, diploma of titel binnen een erkende onderwijsvorm. […] § 2. Wanneer het verslag over actuele gebeurtenissen het werk zelf betreft, moeten de naam van de auteur en de titel van het getoonde of aangehaalde werk worden vermeld.”

 

Artikel 80

 

“Hij die kwaadwillig of bedrieglijk inbreuk pleegt op het auteursrecht en de naburige rechten, is schuldig aan het misdrijf van namaking. Hetzelfde geldt voor de kwaadwillige of bedrieglijke aanwending van de naam van een auteur of van een persoon die een naburig recht geniet, of voor enig door hem gebruikt distinctief kenmerk om zijn werk of prestatie aan te duiden. De aldus tot stand gebrachte voorwerpen worden als nagemaakt beschouwd. Hij die voorwerpen, wetende dat zij nagemaakt zijn, verkoopt, verhuurt, te koop of te huur stelt, in voorraad heeft voor de verkoop of de verhuur of in België invoert voor commerciële doeleinden, is schuldig aan hetzelfde misdrijf. […].”

 

Artikel 81

 

“De misdrijven omschreven in artikel 80 worden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en met een geldboete van 100 tot 100.000 euro of met een van die straffen alleen. In geval van herhaling binnen vijf jaar na een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens dezelfde inbreuk, worden de opgelopen straffen op het dubbele van het maximum gebracht.” Dientengevolge verplicht de gebruiker van “logic-immo.be” zich met name zich van het volgende te onthouden:

• “logic-immo-nieuwbouw.be” te gebruiken of te raadplegen voor rekening of ten gunste van iemand anders,

• creaties, informatie, advertenties of foto’s die op “logic-immo-nieuwbouw.be” staan in groten getale te reproduceren, al dan niet voor commerciële doeleinden, onder voorbehoud van artikel 22 van de [Belgische] wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten,

• de inhoud van “logic-immo.be” geheel of gedeeltelijk in een andere site in te bouwen, al dan niet voor commerciële doeleinden, onder voorbehoud van artikel 22 van de [Belgische] wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten,

• een robot te gebruiken, met name een zoekbot (spider), of een programma om websites te zoeken of op te halen of welk ander middel dan ook waarmee de inhoud van de site “logic-immo-nieuwbouw.be” geheel of gedeeltelijk opgehaald of geïndexeerd zou kunnen worden, behalve in geval van een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Concept Multimedia Belgium,

• informatie te kopiëren op media van welke aard dan ook waardoor de oorspronkelijke bestanden geheel of gedeeltelijk gerestaureerd zouden kunnen worden, onder voorbehoud van artikel 20 ter en 23 van de [Belgische] wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en van artikel 8, 9 en 10 van de [Belgische] wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

Het zonder toestemming gebruiken, reproduceren, weergeven of aanpassen van de oorspronkelijke vorm van een pagina of element van de site “logic-immo-nieuwbouw.be”, in strijd met de Belgische en internationale wetten aangaande de auteursrechten en de naburige rechten van het auteursrecht, vormt een namaking waarvoor de dader burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt. Deze namaking kan eveneens een schending van de afbeeldingsrechten, persoonsrechten of welke andere, geldende rechten of reglementen met zich meebrengen. Concept Multimedia Belgium behoudt zich de mogelijkheid voor alle middelen van recht aan te wenden tegen diegenen die de verboden van het onderhavige artikel niet in acht nemen.

 

3.2. Rechten van de producent van de databank

 

Concept Multimedia Belgium is de producent van de databank die gevormd wordt door de site “logic-immo.be”, in de zin van artikel 20 bis van de [Belgische] wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en van artikel 2 en 3 van de [Belgische] wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Voor het onttrekken of gebruiken van de inhoud van de databank, in strijd met deze wetten of zonder uitdrukkelijke toestemming, kan men hiervan burgerrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Concept Multimedia Belgium behoudt zich de mogelijkheid voor alle middelen van recht aan te wenden tegen diegenen die dit verbod niet in acht nemen.

 

3.3. Merkenrecht

 

De naam en het logotype “logic-immo-nieuwbouw.be” zijn gedeponeerde merken, eigendom van Concept Multimedia. Voor elk gebruik ervan dat in strijd is met de [Belgische] wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of elk gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming kan men burgerrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Concept Multimedia behoudt zich de mogelijkheid voor alle middelen van recht aan te wenden tegen diegenen die zijn rechten schenden.4. Bescherming van persoonsgegevens

 

“Logic-immo-nieuwbouw.be” kan overeenkomstig de [Belgische] wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer sommige persoonsgegevens van zijn gebruikers opslaan, op voorwaarde dat deze laatsten over het doel van de verwerking van deze gegevens geïnformeerd worden. Deze gegevens worden opgeslagen, teneinde:

• u informatie over vastgoed en advertenties op onze site aan te bieden,

• bezoekers van de site die uw advertentie voor een onroerend goed gelezen hebben (indien u er een op onze site geplaatst hebt) contact met u te kunnen laten opnemen,

• u per mail de lijst van onroerende goederen te sturen die met uw zoekcriteria overeenkomen (indien u zich voor de service "Alerte e-mail" ingeschreven hebt),

• u zo nu en dan te informeren over de nieuwe producten en services die op onze site worden aangeboden,

• statistisch bij te houden hoe vaak de verschillende rubrieken van onze site bezocht worden,

• de technische administratie van onze site te kunnen verzorgen. Overeenkomstig artikel 9 van de [Belgische] wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt elke surfer op elk moment over een recht van toegang en van verbetering van de gegevens die betrekking op hem hebben. Van dit recht kan bij Concept Multimedia Belgium per brief of per mail gebruikgemaakt worden:

 

Postadres: Concept Multimedia Belgium (IPM-Immo) – Frankenstraat 79 te 1040 Etterbeek – België.

E-mailadres: klantendienst@logic-immo.be5. Verantwoordelijkheden

 

Concept Multimedia Belgium is in geen geval verantwoordelijk:

• voor eventuele onderbrekingen van “logic-immo-nieuwbouw.be” bij technisch onderhoud of updating van de gepubliceerde informatie,

• voor eventuele tijdelijke weigering van toegang tot “logic-immo-nieuwbouw.be” (en/of tot andere, aan deze site gekoppelde sites) vanwege technische problemen, wat de oorzaak daarvan ook moge zijn,

• voor eventueel direct of indirect aan de gebruiker berokkend nadeel, van wat voor een aard dan ook, voortkomend uit de toegang tot of de inhoud of het gebruik van “logic-immo-nieuwbouw.be” (en/of van andere, aan deze site gekoppelde sites),

• voor eventueel afwijkend gebruik of ongeoorloofde toepassingen van “logic-immo.be”. De gebruiker van “logic-immo-nieuwbouw.be” is in dat geval als enige aansprakelijk voor het aan derden berokkend nadeel en voor de gevolgen van klachten of vorderingen die hieruit zouden kunnen voortkomen. De gebruiker ziet eveneens af van enig rechtsmiddel tegen Concept Multimedia Belgium in geval van tegen hem door derden ingestelde vervolgingen, uit hoofde van een ongeoorloofd gebruik en/of ongeoorloofde toepassing van de site,

• voor het eventueel kwijtraken door een lid van “logic-immo.be” van zijn gebruikersidentificatie en/of wachtwoord, of voor wederrechtelijke toe-eigening van zijn identiteit.

 

Concept Multimedia Belgium behoudt zich de mogelijkheid voor alle middelen van recht aan te wenden tegen diegenen die het bepaalde in artikel 504 quater, 550 bis en 550 ter van het [Belgische] Wetboek van Strafrecht niet in acht nemen en die zich met name bedrieglijk toegang verschaffen tot een geautomatiseerd verwerkingssysteem van gegevens van de site "logic-immo-nieuwbouw.be".6. Hypertekstlinken

 

6.1. Linken vanaf de site “logic-immo.be”

 

De site “logic-immo-nieuwbouw.be” kan hypertekstlinken bevatten naar sites van derden. Deze linken worden slechts ter informatie aangeboden. Concept Multimedia Belgium heeft geen enkele controle over deze sites en is in geen geval verantwoordelijk voor de toegang tot en de inhoud en het gebruik van deze sites, noch voor nadeel dat zou kunnen voortkomen uit het raadplegen van de informatie op deze sites. De beslissing om deze linken te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de surfer.

 

6.2. Linken naar de site “logic-immo.be”

 

Een hypertekstlink naar de site “logic-immo-nieuwbouw.be” kan in geen geval aangemaakt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Concept Multimedia Belgium.

 

Indien een surfer of een rechtspersoon vanaf zijn site een hypertekstlink naar de site “logic-immo.be” wenst te creëren, dient hij voorafgaand contact op te nemen met Concept Multimedia Belgium op het onder punt 5 genoemde adres. Aan de betrokkene zal bericht worden of zijn aanvraag wel of niet geaccepteerd is.7. Redactionele inhoud en andere ter beschikking gestelde services

 

Op de site “logic-immo.be” staan voor surfers, ter informatie en uitsluitend voor documentatiedoeleinden, artikelen en praktische informatie met betrekking tot de vastgoedbranche; deze zijn in geen geval een alternatief voor raadpleging van een professional van het recht of van de betreffende sector, die door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars naar behoren erkend is.

 

Concept Multimedia Belgium vestigt de aandacht van zijn surfers op de risico’s die aan alle vastgoedtransacties kleven. Het gebruik van informatie en services die op de site “logic-immo-nieuwbouw.be” aangeboden worden, geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid van de surfer, die als enige verantwoordelijk blijft voor de verplichtingen die hij aangaat.

 

Concept Multimedia Belgium garandeert geen volledigheid, juistheid en volledige updating van de ter beschikking gestelde informatie en services, maar stelt al het mogelijke in het werk om aan surfers een inhoud van kwaliteit te bieden.

 

Dientengevolge kan Concept Multimedia Belgium of een van zijn partners of ondergeschikten niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel, van welke aard dan ook, op grond van de op de site aangeboden informatie of services.

 

Surfers die via de site “logic-immo.be” toegang kunnen hebben tot door derden uitgegeven software (met name MapPoint Web Service of Virtual Earth, uitgegeven door Microsoft), zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Gebruikers van de software MapPoint Web Service en/of Virtual Earth verklaren van tevoren de “Privacy Statement” van Microsoft aanvaard te hebben.

 

Concept Multimedia Belgium kan op grond van het gebruik van deze software en aanverwante services niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel, van welke aard dan ook.8. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden voor Gebruik

 

Concept Multimedia Belgium behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden voor Gebruik van de site “logic-immo.be” vrijelijk en op elk moment te wijzigen. Surfers die op de site “logic-immo-nieuwbouw.be” inloggen, wordt aangeraden deze voorwaarden voor gebruik regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Het opnieuw gebruiken van de site na wijziging van deze voorwaarden voor gebruik betekent dat de geldende Algemene Voorwaarden voor Gebruik door elke gebruiker aanvaard zijn.9. Aanwijzing van een bevoegde rechter – Toe te passen wet

 

Voor alle geschillen die met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, aanvaarding en uitvoering van deze voorwaarden zouden kunnen ontstaan, waar deze ook aangegaan of vastgesteld zijn, zal getracht worden tot een minnelijke schikking te komen, tot welke poging de partijen zich zullen verplichten. Mochten zij binnen een termijn van drie (3) maanden hierin niet geslaagd zijn, dan zullen alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn voor urgente of bewarende rechtsplegingen, in kort geding of bij verzoekschrift, zelfs in geval van oproeping tot vrijwaring of indien er verscheidene verdedigers zijn.

 

De onderhavige algemene voorwaarden vallen onder het Belgische recht dat per geval bepaalt welke wet toepasbaar is. Bij afwezigheid van enige tegengestelde en dwingende bepaling of bij een mogelijke keuze in de vaststelling van de toe te passen wet, zal de Belgische wet toegepast worden.