Privacybeleid LI-Nieuwbouw

Privacy beleid Logic-immo-nieuwbouw.be

Logic-Immo en uw gegevens

I. Voorwerp

Dit beleid is opgesteld door de naamloze vennootschap Concept Multimedia Belgium, filiaal van de Groep IPM, ontwerpende vennootschap van de websites www.logic-immo.be en www.logic-immo-nieuwbouw.be (hierna de "website" genoemd), met maatschappelijke zetel te Frankenstraat, 79 te 1140 Etterbeek, en ondernemingsnummer 0451.728.010.

Concept Multimedia Belgium (in de tekst "wij", "onze" of eventueel "de onze") heeft de websites ontworpen om reclameruimte op internet aan te bieden aan de vastgoedprofessionals die onroerende goederen wensen te verkopen of te verhuren, alsook aan de privépersonen die een onroerend goed willen kopen of huren. In het kader van onze activiteiten dienen wij persoonsgegevens te verwerken van onze klanten, natuurlijke personen en elke natuurlijke persoon die met ons in contact komt, met inbegrip van potentiële klanten (hierna "de prospect" genoemd.)

Dit Beleid is bedoeld om toe te lichten, hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan.

De bescherming van de gegevens en de inachtneming van uw persoonlijke levenssfeer zijn essentiële waarden voor ons en wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens op behoorlijke en transparante wijze te verwerken en te beschermen met inachtneming van de wet.

Onder "persoonsgegevens" verstaan wij alle persoonsgegevens die op uw persoon betrekking hebben, dit wil zeggen alle informatie waarmee u direct of indirect als natuurlijke persoon geïdentificeerd kunt worden. 

Dit Beleid kadert in onze wens om op transparante wijze te handelen, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer" genoemd) en van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "algemene verordening gegevensbescherming" genoemd). 

Indien u wenst te reageren op één van de hierna beschreven handelswijzen, aarzelt u dan vooral niet om met ons contact op te nemen.

II. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij en hoe verzamelen wij die gegevens?

Categorieën Voorbeelden Context

Persoonlijke identificatiegegevens Naam, adres, … Bij uw inschrijving op berichten via e-mail, bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief of wanneer u ons contactformulier invult.

Elektronische identificatiegegevens Telefoonnummer, e-mailadres, IP-adressen, ... Bepaalde gegevens worden verzameld via de onlineformulieren die u op onze website vindt. Andere via cookies waarmee we u een betere gebruikservaring kunnen garanderen.

Persoonlijke kenmerken Leeftijd, geslacht, geboortedatum, ... Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, vragen wij naar uw geboortedatum om u aangepaste diensten te kunnen leveren.

Financiële identificatiegegevens Nummers van bankkaarten, rekeningen, codes, ... U verstrekt ons deze informatie wanneer u een onlinebestelling plaatst voor de publicatie van een vastgoedadvertentie.

Leefgewoonten – uw bezittingen Gronden, eigendommen, ... Om u te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of wanneer wij u in contact brengen met één van onze partners vastgoedmakelaars voor de verkoop of de verhuur van uw goed.

Kenmerken van de woning Adres van de woning, type woning, eigen of gehuurde woning, huurprijs, ... Deze essentiële informatie wordt verwerkt bij uw inschrijving via één van de beschikbare formulieren op de website.

Levensstijl Details over het verbruik van goederen of diensten, gedrag van het individu. Wanneer u het formulier invult, hebben wij de facto inzage in de informatie over het type goed waarin u woont. Naargelang van uw zoekopdrachten en aanvragen kunnen wij bovendien vaststellen hoe u zich wilt vestigen (huur, aankoop, …)

A. Niet-persoonsgebonden gegevens

Wij kunnen ook niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen. Deze gegevens worden als niet-persoonsgebonden beschouwd omdat ze het niet mogelijk maken om u direct of indirect te identificeren.


Ze kunnen bijgevolg gebruikt worden voor gelijk welke doeleinden, bijvoorbeeld om onze website of onze producten te verbeteren, om doelgerichte reclame te maken of om de aangeboden diensten te perfectioneren.

III. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de hierna beschreven doeleinden. 

Wij hebben de doeleinden vastgelegd en zorgen ervoor dat enkel de noodzakelijke en relevante persoonsgegevens - met inachtneming van het beginsel gegevensminimalisering - verwerkt worden.

In het algemeen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke basissen:

  Om ons in overeenstemming te brengen met onze wettelijke verplichtingen;

  Om de voorafgaande maatregelen te nemen en de overeenkomst die ons bindt uit te voeren wanneer u een advertentie plaatst via onze website;

  Om ons gerechtvaardigde belang te verwezenlijken (in dat geval zorgen wij er steeds voor dat een evenwicht bewaard wordt tussen ons belang en uw rechten en vrijheden);

  Ten slotte op basis van uw instemming.

Indien wij verwerkingen moeten uitvoeren die nog niet voorzien zijn door dit Beleid, nemen wij contact met u op alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit contact is bedoeld om u te informeren over de verwerking en, indien nodig, uw uitdrukkelijke instemming te vragen.


A. De inachtneming van onze wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij samenwerken met de bevoegde autoriteiten. In dat geval dragen wij uw persoonsgegevens over om te voldoen aan onze verplichtingen. 

B. In het kader van onze contractuele relatie

Wanneer u een advertentie plaatst via onze website bestaat een overeenkomst tussen u en ons. In dat kader moeten wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en om de taak te  vervullen die u ons opgelegd hebt. 


In het kader van de handelsrelatie met onze partners vastgoedmakelaars verwerken wij tevens hun persoonsgegevens om een optimale handelsrelatie te garanderen.


Om onze overeenkomst uit te voeren verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


  Om een antwoord op uw vragen te geven;

  Om uw advertenties te publiceren;

  Om uw advertenties op te volgen;

  Om uw contactgegevens (via e-mail) over te dragen aan de personen die met u contact willen opnemen naar aanleiding van uw advertentie;

  Met het oog op communicatie- en marketingacties;

  Om uw gegevens over te dragen aan onze partners vastgoedmakelaars zodat ze u kunnen helpen bij de verkoop of de verhuur van uw goed;

  Om met u contact op te nemen voor een beoordeling van onze diensten;

  Om u op de hoogte te houden van nieuwigheden en informatie uit de vastgoedsector via onze nieuwsbrief.

C. In het kader van onze gerechtvaardigde belangen

In bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. 

Hiertoe zorgen wij er altijd voor dat een juist evenwicht bewaard wordt tussen de noden om uw persoonsgegevens te verwerken en de inachtneming van uw rechten en vrijheden, meer bepaald de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. 

Zo worden uw persoonsgegevens verwerkt voor: 

  de identificatie op de website;

  de personalisering van onze diensten;

  het beheer van de personen ingeschreven op de website;

  de commerciële klantenwerving en het beheer van de prospecten;

  de voorbereiding van studies, modellen (risico, marketing en andere) en statistieken, door middel van anonimiserings- en/of pseudonimiseringstechnieken als dit mogelijk is;

  het behoud van de veiligheid van de goederen en personen, de bestrijding van fraude of pogingen tot inbraak, misbruik of andere inbreuken;

  de opleiding van onze medewerkers aan de hand van reële situaties als voorbeeld (voor zover dit mogelijk is trachten wij uw persoonsgegevens te anonimiseren);

  de analyse van uw vorige zoekopdrachten om de diensten die wij aanbieden zo goed mogelijk op uw behoeften af te stemmen;

  de verbetering van de kwaliteit van de diensten voor de personen die zich op de website inschrijven maar niet gebonden zijn door een overeenkomst;

  de opslag van een lijst van de klanten die naderhand geen contact meer wensen;

  de verbetering van de bestaande diensten en van de ervaring van de (al dan niet ingeschreven) gebruikers van de website;

  de organisatie van spellen, wedstrijden;

  de overdracht van advertenties aan mensen die u kent (zie het deel overdracht aan derde partijen);

  het beheer van uw aanvragen in verband met de toepassing van uw rechten;

  de vaststelling, de uitoefening, de verdediging of de bescherming van onze rechten.

D. De instemming

Wanneer u zich op onze website inschrijft met behulp van de formulieren of u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of wanneer u vraagt om met u contact op te nemen voor de verzending van het "immobericht", vragen wij u om kennis te nemen van het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit Beleid, en om dit te aanvaarden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus op basis van uw instemming met de volgende doeleinden:

  de verzending van een gespecialiseerde redactionele nieuwsbrief;

  de verzending van berichten met gepersonaliseerde advertenties naargelang van uw voorkeuren;

  het verstrekken van informatie over de nieuwe vastgoedadvertenties op de website die overeenstemmen met uw behoeften;

  contact met u opnemen om u te informeren over de vastgoedactualiteit;

  de overdracht van uw contactgegevens aan de vennootschappen van de Groep IPM zodat ze met u contact kunnen opnemen voor commerciële aanbiedingen;

  de overdracht van uw contactgegevens aan onze derde partners zodat ze met u contact kunnen opnemen voor commerciële aanbiedingen;

  contact met u opnemen om u te laten kennismaken met onze nieuwe diensten.

Aangezien u akkoord bent gegaan met de verzending van de nieuwsbrief via onze website, gaan wij ervan uit dat u aanvaardt dat wij voor dit doeleinde ook naderhand met u contact opnemen. Wij vermelden dat u op gelijk welk ogenblik het recht hebt om uw instemming in te trekken voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. 

E. Profilering en automatische verwerkingen

Om te zorgen voor een betere gebruikerservaring maken wij gebruik van de profileringstechniek, waarmee wij u aan uw verschillende voorkeuren kunnen koppelen. 


Zodra dit mogelijk is, gebruiken wij enkel geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.


Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen; 


Indien wij uw persoonsgegevens voor profilering gebruiken, verzekeren wij dat geen beslissing genomen zal worden waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op vergelijkbare wijze wezenlijk treffen.


IV. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?


Over het algemeen zien wij erop toe dat uw persoonsgegevens niet langer opgeslagen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

Er bestaan meer bepaald verschillende situaties om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen. De verschillende hypothesen worden vermeld in onderstaande tabel.

Situatie Bewaartermijn

U hebt zich ingeschreven op de website Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u ingeschreven bent, om u de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden.

U hebt zich ingeschreven op de website en op onze nieuwsbrieven Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u ingeschreven bent, om u de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden en om u te informeren over de nieuwigheden inzake vastgoed.

U hebt zich uitgeschreven voor onze website, onze nieuwsbrieven of onze e-mailberichten. In dat geval slaan wij uw gegevens op gedurende drie jaar vanaf uw uitschrijving. Nadien worden ze vernietigd.

Wij hebben een overeenkomst als gevolg van uw aanvraag om advertentie via de website  Na de beëindiging van onze overeenkomst archiveren wij uw overeenkomst en worden uw persoonsgegevens opgeslagen gedurende tien jaar.

U vraagt om zich in te schrijven voor onze e-mailberichten Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u ingeschreven bent, om u de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden en om u te informeren over de goederen die met uw criteria overeenstemmen.


Na het verstrijken van de bewaarperiode stellen wij alles in het werk om u te garanderen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk gemaakt zijn.


Uw rechten voor wat betreft de GDPR


V. Inzage, intrekking, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking en bezwaar


Uw rechten ingevolge de reglementering zorgen ervoor dat u de controle behoudt over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

A. Recht van inzage en kopie

Het recht van inzage van de gegevens over uw persoon, waarover wij beschikken, geldt voor alle doeleinden die wij hierboven vermeld hebben.


Met dit recht kunt u ons meer bepaald vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden, wat de betreffende gegevenscategorieën zijn en wie de ontvangers van uw gegevens zijn.


U kunt ons ook vragen om een kopie van alle persoonsgegevens die wij verwerken en die uw persoon betreffen.

B. Recht van intrekking van uw instemming

Aangezien wij uw persoonsgegevens verwerken op de wettelijke basis van instemming, kunt u te allen tijde uw instemming intrekken.

C. Recht op rectificatie

U beschikt tevens over een recht op rectificatie waardoor u ons, op gelijk welk ogenblik, kunt vragen om de onjuiste, onvolledige of verouderde informatie te wijzigen.

D. Recht op vergetelheid

U kunt uw persoonsgegevens laten wissen wanneer één van de volgende redenen van toepassing is: 

- de gegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking;

- u trekt uw instemming voor de verwerking van uw gegevens in en wij baseren de verwerking enkel op de juridische basis van uw instemming;

- u hebt bezwaar tegen de verwerking;

- wij hebben uw persoonsgegevens op ongeoorloofde wijze verwerkt;

- de gegevens waarover wij beschikken, zijn onvolledig, onjuist of verouderd;

- wij moeten uw persoonsgegevens wissen om een wettelijke verplichting (van het Unierecht of het lidstatelijk recht) in acht te nemen waaraan we onderworpen zijn. 

E. Recht op overdraagbaarheid 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een overeenkomst of uw instemming, kunt u ons vragen om al uw persoonsgegevens aan u over te dragen of om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

F. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


In de volgende situaties kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

- Indien u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de tijd die wij nodig hebben om de juistheid van het gegeven te verifiëren;

- Indien wij uw persoonsgegevens op ongeoorloofde manier verwerken en u verkiest dat wij de verwerking beperken in plaats van uw persoonsgegevens te wissen.

Wij informeren u hierover uiteraard, aangezien de beperking van de verwerking niet meer van toepassing is.

G. Recht van bezwaar

Zoals wij hebben toegelicht, vragen wij uw goedkeuring om u commerciële informatie, reclame of gepersonaliseerde voorstellen te bezorgen (via direct marketing of elektronische nieuwsbrieven).


Indien u niet of niet meer wenst dat wij u deze berichten bezorgen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden.


VI. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

A. Identificatie

Om u te helpen bij de inachtneming van uw rechten, moeten wij verifiëren of uw aanvraag wel degelijk uw persoonsgegevens betreft. 


Daarom controleren wij uw identiteit door u via e-mail een unieke link te bezorgen aan de hand waarvan wij ons kunnen vergewissen van uw identiteit.

B. Binnen welke termijn antwoorden wij u?

Wij verbinden ons ertoe om u zo snel mogelijk te antwoorden, en ten laatste binnen de maand na uw aanvraag.


Wij kunnen ertoe verplicht worden om deze periode te verlengen tot twee maanden, indien uw aanvraag complex is en wij zeer veel aanvragen ontvangen hebben. Indien een dergelijke situatie zou optreden, informeren wij u over de redenen van de vertraging.

Algemeen


VII. Overdracht aan derde partijen


Naargelang van uw keuzen en noden in verband met de uitvoering van onze overeenkomst, kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan onze onderaannemers, aan onze partners van de groep IPM of aan onze derde commerciële partners.

A. Onderaannemer

Eén van onze doelstellingen is u helpen om een onroerend goed te verkopen, te verhuren of te kopen. In dit kader werken wij met professionals die met u hun kennis inzake vastgoed moeten delen, de vastgoedmakelaars.


De overdracht aan deze derden, hoofdzakelijk vastgoedmakelaars, gebeurt in het kader van onze contractuele relatie of wanneer u besluit om uw persoonsgegevens via onze website over te dragen.


Wij werken ook met leveranciers van informaticadiensten die ons helpen om onze website en meer algemeen onze diensten bekend te maken.


Net zoals voor ons het geval is, vragen wij hen om te letten op de inachtneming van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Wij zien er tevens op toe dat ze dit Beleid naleven.

B. Binnen de groep IPM

Indien u ons hiertoe uw akkoord geeft, dragen wij uw contactgegevens (e-mailadres en naam) over aan andere vennootschappen van de groep IPM. Deze kunnen dan met u contact opnemen om u te informeren over hun aanbiedingen en de mogelijke buitenkansen. U kunt uw keuzen vastleggen via het voorkeurencentrum.

C. Aan onze commerciële partners, derden

Indien u hiermee specifiek instemt, dragen wij uw contactgegevens (e-mailadres en naam) over aan onze commerciële partners, zodat ze met u contact kunnen opnemen over aanbiedingen die overeenstemmen met uw interessegebieden vastgelegd in het voorkeurencentrum.

D. Gegevens overgemaakt door personen die u kent

Op onze website hebben mensen die u kennen de mogelijkheid om u rechtstreeks een link of een contactpagina toe te sturen naar een vastgoedadvertentie die u, volgens hen, zou kunnen interesseren.


In dit kader handelen wij enkel als communicatiemiddel zodat ze de aandacht kunnen vestigen op een advertentie die u zou kunnen interesseren. Wij verwerken niet de gegevens die via deze toepassing verzameld zouden kunnen worden en wij gebruiken deze gegevens nooit voor een verwerking.

E. Overdracht voor een wettelijke verplichting of op bevel van een bevoegde autoriteit

Zoals reeds vermeld moeten wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens overdragen om ons in overeenstemming te brengen met een wettelijke verplichting, een gerechtelijke beslissing of een aanvraag van een bevoegde autoriteit. 

VIII. Het voorkeurencentrum

Binnen de groep IPM waarvan we deel uitmaken, hechten wij veel belang aan uw persoonlijke levenssfeer en aan de transparantie van de betreffende verwerkingen van persoonsgegevens. We willen er bovendien zeker van zijn dat u inzage hebt in de informatie die u belangrijk vindt. Hiertoe hebben wij "een voorkeurencentrum" ontwikkeld dat toegankelijk is via alle websites van de groep IPM. Met deze persoonlijke toepassing (de toegang is beveiligd met een persoonlijke code) kunt u de informatie controleren die wij u toesturen of die onze derde partners u toesturen.

In de interface kunt u de verwerkingen kiezen die wij mogen uitvoeren op uw persoonsgegevens (verzending van nieuwsbrieven voor elk merk, overdracht van gegevens aan derden, ...).

Op die manier hebt u rechtstreeks controle over uw persoonsgegevens en kunt u ze bijwerken.


IX. Veiligheid van de gegevens


Wij voeren de passende technische en organisatorische maatregelen in om een passend veiligheidsniveau te garanderen voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. Het veiligheidsniveau wordt vastgesteld op basis van de risico's die zich voordoen bij de verwerking en de aard van de gegevens die beschermd moeten worden. 


Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens te beschermen, meer bepaald tegen verlies, diefstal, misbruik of wijziging van de ontvangen informatie, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens.


In het geval uw persoonsgegevens die wij controleren door een ongelukkig toeval toch in gevaar gebracht zouden worden door een inbreuk op de beveiliging van de informatie, verbinden wij ons ertoe om snel in te grijpen, om de oorzaak van de inbreuk te identificeren en de passende maatregelen te nemen om de situatie te verhelpen. 


Indien noodzakelijk, in overeenstemming met de geldende wet, informeren wij u over het incident. X. Klachten 

Indien u wenst te reageren op één van de handelswijzen beschreven in dit Beleid, raden wij u aan om rechtstreeks met ons contact op te nemen om te bekijken hoe wij u kunnen helpen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, op het volgende adres: 


Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat, 35

1000 Brussel

Tel. + 32 2 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

commission@privacycommission.be

U kunt bovendien steeds een klacht indienen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

Voor meer informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen, gelieve de informatie op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.privacycommission.be/de/node/19254

XI. Hoe kunt u met ons contact opnemen?

Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor vragen en/of klachten. 

 : privacy@ipmgroup.be

 : www.logic-immo.be

 : Frankenstraat, 79 te 1040 Brussel – België


XII. Wijziging


Wij behouden ons het recht voor om op gelijk wel ogenblik de bepalingen van dit Beleid te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen onmiddellijk op onze website publiceren.


XIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Dit Beleid wordt geregeld door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van dit Beleid is onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De huidige versie van het Beleid treedt in werking en is geactualiseerd op 17 mei 2018.